1 2 3 4

НачалоЗА НАС


ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЯКОРУДА”

гр.Якоруда, ул.”Хаджи Никола Вардев” №1, п.код 2790,

тел. 07442 22-27, e-mail: dgsyakoruda@abv.bg

 

І. МЕСТОНАХОДЖДЕНИЕ НА ТП „ДГСЯКОРУДА”

Териториално поделение „Държавно горско стопанство Якоруда” е получило името си от гр.Якоруда, най-голямото селище в този район и негов естествен административен център. Разположено е в долината на река Места, на 40 км от гр.Велинград, на 30 км от гр.Разлог, на 50 км. от гр.Белово, на 70 км от гр.Симитли и на 85 км от гр.Благоевград. Попада на територията на община Якоруда, Благоевградска област. В административно – териториално отношение се числи като Териториално поделение на ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП, гр.Благоевград. Държавно горско стопанство „Якоруда” се намира в югоизточната част на Благоевградска област. Съседните горски стопанства са както следва: на север и частично северозападно граничи с ТП „ДГС Белица”, на североизток и изток – с високопланинските гори от Национален парк „Рила”, на изток – с Учебно – опитно горско стопанство „Юндола”, на югоизток – с ДЛС „Алабак” – Велинград и на юг – с ТП „ДГС Елешница”.

Територията на стопанството обхваща следните кметства на община Якоруда: град Якоруда и селата: Юруково, Черна Места, Смолево, Аврамово, Конарско, Бунцево и Бел Камен. В района се намират туристическите обекти: Летовище „Трещеник” и високопланинската спортна база „Белмекен”. През територията на ТП „ДГС Якоруда” се минава за хижа „Грънчар”, за връх „Мусала” и т.н.

През района минава теснолинейната железопътна линия Септември – Добринище, с гари в гр.Якоруда и в селата Черна Места и Аврамови колиби, с жп спирка за селата Смолево, Бел Камен и Юруково. Успоредно с жп линията е асвалтовия път от гр.Симитли през Юндола за гр.Велинград в посока за гр.Белово.

 

 ЯКОРУДА
 

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ

 

ТП „ДГС Якоруда" се намира между 41°55' и 42°10' северна ширина и 23°32' и 23°50' източна дължина по Гринуич. Съставено е от два големи горски комплекса, разделени по поречието на река Места. Северният комплекс е разположен по южните и югоизточните склонове на източния дял на Рила планина, а вторият комплекс обхваща част от северозападните склонове на Белишко - Виденишкия дял на Западните Родопи. Горските масиви в Рилския комплекс са оградени в горната си част от високопланински пасища и клекови формации, попадащи на територията на парка "Рила". Територията на трети горскостопански участък "Родопи" попада изцяло във втория комплекс гора. Характеризира с наличие на работни земи и много махали, и населени места, които разпокъсват горския фонд на по-големи или по-малки комплекси гора.

Общата форма на лесничейството е неправилен четириъгълник с дължина от север на юг около 21 км и ширина от изток на запад около 19 км.

 

 

 

 

 

 

 

РЕЛЕФ

 

Територията на ТП „ДГС Якоруда” е разположена между 800 и 2050 м надморска височина и това дава отражение върху характеристиката на релефа (много малка част от територията на лесничейството е описана с месторастения, съответстващи за Високопланинския пояс (от 2000 До 2500 м н.в.). Релефът е много разнообразен и най-общо може да се раздели на алпийски, високопланински и планински.

Рилската част на лесничейството е по-висока и при нея са характерни и трите вида релеф. Клековите формации, скалните участъци и поляни са с алпийски характер.

Родопската част на територията на лесничейството се характеризира с голямо разнообразие на релефа.

Представлява сложно устроен комплекс от не много високи била, но сравнително дълбоки речни долини и долинни разширения, към които се спускат склонове с различно изложение и наклон. Максималните превишения между пониженията и билните части достигат от 150 до 800 м н.в. Високите части на вододелните била са плоски, заравнени, което подчертава масивния блоково -разломен характер на планината.

Обобщено в регионален аспект като морфоструктурни единици, които характеризират екологичният потенциал на месторастенията, за нуждите на горската практика могат да се приемат следните типове релеф за горскорастителните подобласти в Горна Тракия -Рила и Западни Родопи:

 

- НИСКОПЛАНИНСКИ РЕЛЕФ (700-1200 м н.в.)

- СРЕДНОПЛАНИНСКИ РЕЛЕФ (1200-1700 м н.в.)

- ВИСОКОПЛАНИНСКИ РЕЛЕФ (НАД 1700 м н.

 

ХИДРОЛОЖКИ УСЛОВИЯ

 

Хидрографската мрежа в района на лесничейството се отличава с голяма гъстота, разчлененост и често големи наклони на надлъжните профили и променлив воден режим в ниските части. Територията на лесничейството обхваща водосборите на реките Черна Места и Бяла Места , които над град Якоруда се събират и образуват река Места.

В Рило -Родопския масив колебанията на речния отток са много разнообразни, поради големите разлики в хидроложките условия на планините. В басейна на Рила, юнския отток е най-голям, а в Западни Родопи - се колебае в периода май -юни, което се дължи на пролетното стопяване на снеговете. Река Места и по-големите й притоци са със сравнително постоянен дебит, като най-пълноводният им период обхваща месеците от април до юни. Водите намаляват през засушливите летни месеци август и септември.

 

КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ

 

Според класификационната схема на Събев и Станев "Климатични райони на България техния климат"- 1963 год., територията на държавно лесничейство "Якоруда" се намира Континентално -средиземноморска климатична област - Южнобългарската климатична подобласт. Обхваща два климатични района, а именно:

 

1.Климатичен район на долината на река Места - обхваща райони с надморска височина до 1000 м.

2. Планински климатичен район

-Среднопланинска част - обхваща райони с надморска височина от 1000 до 2000 м.

-Високопланинска част - обхваща райони с надморска височина над 2000 м.

 

ПОЧВИ

 

Държавно горско стопанство "Якоруда" не се отличава с широко почвено разнообразие въпреки големият диапазон на надморските височини, поради еднородните почво-образуващите скали. Срещат се два основни почвени типа - кафяви горски почви и планинско -горски тъмноцветни почви. Кафявите горски почви са представени от три подтипа - тъмни, преходни и светли

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОРСКИЯ ФОНД

 

В района на държавно горско стопанство Якоруда са разпространени следните естествено растящи видове: бял бор, черен бор, смърч, ела, клек, бук, зимен дъб, благун, келяв габър, мъждрян, явор и други. От тези дървесни видове са сформирани както чисти с гореизброените видове насаждения, така и смесени широколистни, широколистно иглолистни дървостои, смесени иглолистни дървостои.

В резултат на извършената възобновителна и лесокултурна дейност са създадени и се развиват успешно култури от следните видове - бял и черен бор, смърч, ела, лиственица, зелена дуглазка и други.

В състава на растителните формации участват следните храстови, полухрастови и тревни видове: шипка, леска, къпини, малини, млечка, коприва, папрат, светлика, ягода, здравец, лудо биле, лайка, смрадлика, жълт кантарион, кукуряк, мащерка и други

Основната задача в горите с дървопроизводителни и средообразуващи функции е да постигне максимално по количество и качество производство на строителна дървесина от единица площ, съобразно нуждите на народното стопанство и възможностите за най-рационално използване на типовете горски месторастения. Наред с това трябва да се запазят и увеличат защитните, водоохранните и други полезни функции на гората. Така поставената цел ще се постигне по пътя на ускорено по естествен и изкуствен път възобновяване на горите чрез правилно извеждане на главните и отгледните сечи чрез реконструкция на нископродуктивните насаждения, чрез залесяване на голите площи и невъзобновени сечища, чрез регулиране на пашата и опазване на гората.

В горите в защитните, рекреационни и защитени територии (ЗРЗТ) главната цел на стопанисването е непрекъснато увеличаване качеството на дървостоите в зависимост от основното им предназначение - водоохранно, защитно, здравно-украсно и други - чрез провеждане на диференцирани мероприятия. Така за зелените зони и курортните гори целта е подобряване здравно-украсното и рекреационно значение. В тези гори ползването на дървесина е второстепенна задача. Основната цел на защитните ивици покрай горната граница на гората ще бъде запазване на дървесната растителност и почвата. Същата цел се поставя и пред защитните гори на скални и урвести терени. Защитните ивици край жп.линия има за цел запазване от ерозия. В защитените гори - природните забележителности - основната цел е запазване на естествената растителност. За семепроизводствените насаждения целта е да се осигури максимално производство на семена с високо качество.

Общата площ на ТП „ДГС Якоруда” е 17873.6 ха, в това число гори с основно дървопроизводителни функции- (ДСФ) - 16185.4 ха(90.6 %) и гори със защитни, рекреационнии други специални функции-1688.2 ха(9.4 %)- ЗРЗТ.

 

 

 

 

 

 

САНИТАРНО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРАТА

 

Санитарно състояние на горите на територията на ТП „ДГС Якоруда” и извършения мониторинг до момента показва, че горите в обособените ВКС и извън тях са в добро здравословно състояние, дължащо се на добрите практики на правилно поддържане и стопанисване на горите в тях. Насажденията са в добро здравословно състояние. Не са констатирани повреди от абиотични и биотични фактори. Мониторинга обхваща и естественото възобновяване на горите на територията на ТП „ДГС Якоруда”. През последното десетилетие се наблюдава много добро естествено възобновяване, което се дължи на социалният ефект /намаляване броя на дребния и едрия рогат добитък/. Това оптимално възобновяване отговаря на екологичните фактори на местообитания и типа гора в ТП „ДГС Якоруда” и предполага по висока продуктивност на гората.

 

 

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

 

Списък на някои от често срещаните билки в района на ТП „ДГС Якоруда”, според хрологичния атлас на лечебните растения в Република България:

 

Жълт кантарион – Hypericum perfloratum - Среща се по сухи тревисти места, из храсталаци, сечища, край пътища и в горите повсеместно на цялата територия на ТП „ДГС Якоруда”.В народната медицина се използва под формата на чай и лапа, като противовъзпалително,кръвоспиращо, противоревматично, стимулиращо храносмилането средство. Цъфти от май до август.

Риган – Origanum vulgare - Разпространен из храсталаци и каменливи места, покрай пътищата из цялото лесничейство. Цъфти юни -септември. В съвременната медицина се използват цветоносните връхни части, които се събират по време на цъфтежа. Употребява се широко в народната медицина.

Бял равнец – Achilea millefolium - Среща се доста често из храсталаци, ливади и сухи тревисти места. Цъфти май - септември. В съвременната медицина се използват цветните кошнички и връхните части, отрязани 15-20 см под върха. Употребява се широко в народната медицина.

Камшик – Agrimonia eupatoria - многогодишно растение. Расте из храсталаци, в ливади и пасища, край горски пътеки в цялата страна. Събира се надземната част. Използва се в съвременната и народната медицина

Синя жлъчка – Cichorium inthybus - Многогодишно тревисто растение. Среща се из цялата страна. Расте из ливади, изоставени места, буренливи места, край селища, пътища, жп - линии, като плевел в градини, лозя и окопни култури, в низините и в планините, от морското равнище до към 1500м н. в. Използва се във фитотерапевтичната практика.

Обикновен дрян - Согпиs mas - Храст с кафяво -зеленикави клонки. Расте разпръснато или групово в смесени, главно дъбови гори, където се явява като подлее, както и из храсталаци и скалисти склонове върху различни почви. Използва се във фитотерапията.

Обикновена леска – Согуlus avellana - храст или малко дърво, формира самостоятелни съобщества - храсталаци на мястото на изсечени или унищожени гори. Използва се в медицината.

Обикновен глог – Сгаtaegus monogyna - бодлив храст. Среща се из цялата страна до към 1500 м н.в. Расте из храсталаци и гори, край пътеките в цялата страна. Умерено светлолюбив мезофит. Използва се в съвременната и в народната медицина.

 

 

 

 

 

ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ

 

Списък на защитените растения в района на ТП „ДГС Якоруда”, записани в Червената книга на Република България

 

Къдрава криптограма – Сгурgramma crispa - многогодишно тревисто растение. Среща се по камънаци, скалисти сипеи, скални пукнатини и влажни сенчести места пр със северно изложение в субалпийския и алпийския пояс. Размножава се със спори септември. Рядък вид.

Разперена светлика – Luzula deflexa - многогодишно тревисто растение. Среща се по високопланински ливади Размножава се със семена, вероятно и вегетативно. Рядък вид. Български ендемит.

Срещат се и много други защитени растения записани в Червената книга на Република България.

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

На територията на ТП „ДГС Якоруда” са обявени със заповед следните защитени природни обекти:

 

1.Защитена местност „Белаците” – с площ 0.2 ха в отдел 291 „о” /щ/ - група вековни смърчови и бялборови дървета, обявена със заповед 521/20.05.1985 год. на КОПС като природна забележителност и прекатегоризирано в защитена местност със заповед 652/26.05.2003 год. на МОСВ.

2.Природна забележителност „Чесна” – с площ 10,0 ха – красив водопад на река „Честна” подотдели 356 д и 357 р, обявен със заповед №521/20.05.1985 г. на КОПС.