1 2 3 4

НачалоТП "Държавно горско стопанство Якоруда"


Уважаеми госпожи и господа потребители на уеб страниците на "ЮЗДП" ДП и
ТП ДГС/ДЛС,

Уведомяваме Ви, че във връзка със стартиране на изцяло обновените
интернет страници на предприятието и 38-те териториални поделения в
състава му, актуална информация може да намерите на следните адреси:

Териториално поделение „Държавно горско стопанство Якоруда” е получило името си от гр.Якоруда, най-голямото селище в този район и негов естествен административен център. Разположено е в долината на река Места, на 40 км от гр.Велинград, на 30 км от гр.Разлог, на 50 км. от гр.Белово, на 70 км от гр.Симитли и на 85 км от гр.Благоевград. Попада на територията на община Якоруда, Благоевградска област. В административно – териториално отношение се числи като Териториално поделение на ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП, гр.Благоевград. Държавно горско стопанство „Якоруда” се намира в югоизточната част на Благоевградска област. Съседните горски стопанства са както следва: на север и частично северозападно граничи с ТП „ДГС Белица”, на североизток и изток – с високопланинските гори от Национален парк „Рила”, на изток – с Учебно – опитно горско стопанство „Юндола”, на югоизток – с ДЛС „Алабак” – Велинград и на юг – с ТП „ДГС Елешница”.

Територията на стопанството обхваща следните кметства на община Якоруда: град Якоруда и селата: Юруково, Черна Места, Смолево, Аврамово, Конарско, Бунцево и Бел Камен. В района се намират туристическите обекти: Летовище „Трещеник” и високопланинската спортна база „Белмекен”. През територията на ТП „ДГС Якоруда” се минава за хижа „Грънчар”, за връх „Мусала” и т.н.

През района минава теснолинейната железопътна линия Септември – Добринище, с гари в гр.Якоруда и в селата Черна Места и Аврамови колиби, с жп спирка за селата Смолево, Бел Камен и Юруково. Успоредно с жп линията е асвалтовия път от гр.Симитли през Юндола за гр.Велинград в посока за гр.Белово.    НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
23/09/2020
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
10/04/2020
ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
25/03/2020
ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти